Bilişim ve İletişim Teknolojileri Aracılığıyla Akıllı Şebeke Kullanıcılarını Güçlendirmek

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 January 2015
31 December 2017

Türk Ortak(lar)

  • Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Başkanlığı (ELDER)
  • AYDEM Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Koordinatör

Intracom Telecom (Yunanistan)

Bütçe

3.7 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Enerji sürdürülebilirliği gereksinimi ve çevresel kaygılar, güç sistemlerini teknolojik bir kalkınmaya zorlamakta. Çevresel taleplerin karşılanması için günümüzde Avrupa'da bir numaralı hedef yenilenebilir enerji kaynakları kurulumunu ve dağıtık enerji üretimini arttırmak ve bununla paralel bir şekilde akıllı şebeke kullanıcılarını güçlendirmek bu konuda belli bir standardizasyon sağlamak haline geldi. Bahse konu alanların gelişip yaygınlaşmasında en önemli görev ise yenilikçi haberleşme altyapılarının ve bilişim teknolojilerinin kullanımına düşmektedir. Bu proje ile 7 ayrı ülkeden 11 farklı şirket kurum ve üniversite tarafından entegre bir şekilde gerçekleştirilen bilimsel, teknolojik, ekonomik kazanımlar, halen geliştirilmekte olan akıllı şebeke standartları konusunda uluslararası düzeyde öneriler üretilecektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin yaygn kullanımı sayesinde, Akıllı Şebeke tedarikçilerle tüketiciler arasında çift yönlü iletişim ve güç alışverişini mümkün kılarken, geleneksel olarak pasif olan son kullanıcıları aktif oyuncular haline getirmektedir. Bu aşamada, elektrik sisteminde aktif katılımcılar olarak yeni rolü üstlenmesi beklenen tüketicileri anlamak ve dahil etmek önemldir. SmarterEMC2 projesi tüketicilere büyük avantajlar getiren Akıllı Şebek hizmetlerine teknoloji sağlamaktadır. Bu proje kapsamında tüketicilere yönelik finansal avantajlar getirdiği söylenebilir. Talep yanıt programlarından elde edilen gelirin büyük kısmının son kullanıcalara yönlendirilmesi planlanmaktadır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje  kapsamında, laboratuvarlarda, büyük ölçekli simülasyon ortamlarında, bilişim teknolojileri uygulamalarının talep yanıtı sistemlerinde ve sanal elektrik santrallerinde etkileri gözlemlenecektir. Bu teknolojilerin dağıtım bölgelerinde seçilen alanlarda uygulanması ile teorik çıktıların realizasyon olanağı elde edilmesi planlanmaktadır. Bu pilot uygulamalar neticesinde, proje kapsamında geliştirilen teknolojilerin piyasaya erişimin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Ülkemizde de enerji dağıtım altyapısının yenilenmesi ve modernizasyonuna eşgüdümlü olarak artık akıllı şebeke uygulamalarının da gelecekte vazgeçilmez ihtiyaçlar arasında yer alması beklenen bir olgudur. Bu bağlamda proje ülkemizde alanında bir ilk olma özelliği taşımakla birlikte Akıllı Şebeke modernizasyon ve standardizasyonuna önemli fayda sağlayacaktır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje, farklı alanlardan ve becerilerden araştırmacıları ve sanayi paydaşlarıı bir araya getirmektedir. Projenin hedeflerine ulaşılmasında, üniversite sanayi işbirliğinin önemi yadsınamazzdır. Projenin sonunda, yalnızca uygulanan teknolojierin etkisi hakknda bilgi sahibi olunmamakla birlikte, işbirliği yapan araştırma grupları bu alandaki beceri ve yeteneklerini üst seviyeye getirme şansı elde edeceklerdir.