Enerji Dönüşümü için Akıllı Ağlar Avrupa Teknoloji ve Yenilik Platformu

Vizyon

ETIP SNET, AB 2020, 2030 ve 2050 karbon azaltma hedeflerine uygun olarak, düşük karbon enerjisine doğru geçiş altında olan bir enerji sisteminin merkezinde akıllı şebeke ile birlikte konumlandırılmaktadır; burada enerjinin toplam enerjide portföyündeki payının artması beklenmektedir. Elektrik şebekesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı arttıkça, üretim tarafında, tüketim profilleri değişmiş ve şebekede bir takım problemler ortaya çıkmaya başlamıştır.  Ulaşım ve ısıtma ve soğutma kaynaklı elektrifikasyonda artış beklenmesi ek bir unsur olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Sistemde esneklik sağlamak için, talebe cevap, yeniden elektrifikasyona tabi  olan depolama veya olmayan depolama ve değişken üretim gibi birçok seçenek öngörülebilir. Güçten ısı, güçten gaz, güçten yakıt gibi teknolojiler, çoğunlukla hidrokarbon yakıtlarına dayalı sektörlerde yenilenebilir enerji kaynaklarını enjekte etmek için çözümler sunmaktadır. Böyle karmaşık bir sistemin yönetimi ağırlıklı olarak BİT teknolojileri üzerine yoğunlaşacak olup bu, ETIP SNET'ye işaret etmektedir. 

Misyon

ETIP SNET Misyonu,

 • Enerji Dönüşümüne Yönelik Akıllı Ağlar için araştırma ve yenilik vizyonunu belirlemek ve bu vizyona paydaşların katılımını sağlayarak Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemlerini hazırlamak ve güncellemek
 • Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon faaliyetlerinin Avrupa'da, ulusal/bölgesel ve endüstriyel boyutlarda uygulanmasına ilişkin raporlama yapmak
 • Stratejik Enerji Teknoloji Planı'na girdi sağlamak
 • Özellikle düzenleme ve finansmanla ilgili yenilik bariyerlerini belirlemek
 • Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon sonuçlarının kullanıma sunulmasına yardımcı olan gelişmiş bilgi paylaşım mekanizmalarını geliştirmek
 • Avrupa Enerji Politikası girişimleri üzerine Araştırma ve İnovasyon konsolide paydaş görüşlerini hazırlamak

Kimler Katılabilir?

ETIP, enerji dönüşümüne katkıda bulunacak farklı paydaşları bir araya getirmektedir.

 • İletim Sistemi Operatörleri 
 • Dağıtım ve Sistemi Operatörleri
 • Ulusal temsilciler
 • Araştırma ve Akademi
 • Depolama (teknoloji ve hizmet sağlayıcılar)
 • Tüketiciler (toplu ve toplu olmayan)
 • Termal Üretim (esnek)
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Şebeke Sağlayıcıları
 • Ekipman üreticileri ve tedarikçileri
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üretimi
 • Diğer Enerji Taşıyıcılarına Arayüz (Isı, Nakliye, Gaz, ...)
 • Düzenleyiciler *

* Geçici katılım

Çalışma Alanları

ETIP SNET enerjinin dağıtım, iletim, üretim ve depolamasına odaklanan bir platformdur.

Üyeler

ETIP SNET'in önde gelen üyleri ENTSO-E, EDSO, CEDEC, EUELECTRIC, GEODE, EERA, EUROBAT, HEA, SEDC, EPPSA, COGEN&EUGINE, EUTurbines, COGEN&ETN, ESMIG, EUTC, Europacable, Orgalime, T&D Europe, Derin Jeotermal Teknoloji Platformu -EGEC, Fotovoltaik Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Platformu, Yenilenebilir Isıtma ve Soğutma Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Platformu, ETIP Wind, Euro Heat&Power ve Avrupa Hidrojen Birliği'dir.

Türk Üyeler

Türkiye Elektrik Dağıtım Hizmetleri Birliği, EDSO üyesi olup TEİAŞ ENTSO-E'ye üyedir.

Üyelik İçin

Üye olmak isteyen kuruluşla ilintili ETIP SNET üyesi Birlik'in üyelik koşulları incelenmelidir. Örneğin, dağıtım şirketleri EDSO üyelik koşullarını inceleyebilirler.

Yol Haritası Bileşenleri

ETIP SNET'de 6 farklı çalışma grubu (ÇG) vardır.

 • ÇG1: Güvenilir, ekonomik ve verimli akıllı şebeke sistemi
 • ÇG2: Depolama teknolojileri ve sektör arayüzleri
 • ÇG3: Esnek Üretim
 • ÇG4: Elektrik sisteminin dijitilizasyonu ve Tüketici katılımı
 • ÇG5: İş çevresinde yenilikçi uygulamalar
 • ÇG6: Ulusal Paydaş Koordinasyon Grubu

Ayrıntılı Bilgi

Eylül 2015'te Stratejik Enerji Teknoloji Planı'nın (SET Planı) yeni Entegre Yol Haritası yayınlanmasıyla Araştırma ve Yenilik için yeni bir danışmanlık ortamına ihtiyaç duyulmuştur.

2007'de başlatılan SET Planı'nın ilk uygulamasında, sanayi ve araştırma paydaşlarının, AB Üye ve Asosiye Ülkeleri'nin ve Avrupa Komisyonu'nu bir araya getiren EEGI (Avrupa Elektrik Şebekesi Girişimi) de dahil olmak üzere altı Avrupa Endüstri Girişimi (EII) kuruldu. Bu girişimler, engellerin, yatırımın ve risklerin toplu olarak daha iyi çözülebileceği Avrupa düzeyinde kilit enerji teknolojilerinin hızla gelişmesini amaçlıyordu. Buna paralel olarak, Avrupa Enerji Araştırma Birliği 2008 yılından bu yana bireysel araştırma kuruluşlarının Ar-Ge faaliyetlerini SET-Plan öncelikleriyle uyumlu hale getirmek ve AB düzeyinde ortak bir programlama çerçevesi belirlemek için çalışmaktadır. SET Plan'ın uygulanması, bir dizi endüstri liderliğindeki Avrupa Teknoloji Platformu (ETPs) tarafından da desteklendi. Bu çabalar yoluyla araştırma ve teknoloji gelişme hedeflerini tanımlamaya yardımcı olacak somut hedefler ortaya konmuştur.

Bugün Avrupa Komisyonu, akıllı şebekeler, depolama ve enerji sistemleri entegrasyonu alanlarındaki konuları ele alabilecek bir Avrupa Teknoloji ve Yenilik Platformu'nun (ETIP) kurulmasını istemektedir.

Detaylı bilgi için http://etip-snet.eu/ adresi ziyaret edilebilir.