Yenilikçi Akıllı Şehir Projesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Nisan 2014
29 Mart 2019

Türk Ortak(lar)

  • Demir Enerji
  • Mir Ar-Ge
  • TÜBİTAK MAM
  • İstanbul Teknik Üniversitesi
  • SEAŞ
  • Manisa Büyükşehir Belediyesi
  • Reengen
  • Soma Belediyesi

Koordinatör

Cartif

Bütçe

46 Milyon Avro

Desteklendiği Program ve Alan

7. Çerçeve Programı Enerji

Proje İnternet Sitesi

Cityfied Projesi, AB Akıllı Kentler Programında yer alan uygulama projelerinen biridir. Kentsel bölgelerde, büyük ölçekli uygulamalarla enerji talebini düşürme ve  yenilenebilir enerji...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Yapı enerji verimliliği modellemesi, uygulamalar öncesi ve sonrası enerji akışlarının hesaplanmasına, akıllandırma ve dinamik ölçüm ise modelleme sonuçlarının teyidine yol açacaktır. Bölgesel ısıtmada kullanılacak yeni boru malzemeleri sınanacak ve fotovoltaik sistemin ürettiği elektriğin konut alanlarında talep eşleşmesi izlenecektir. 

Proje, uygulama modeli olarak gerek enerji talebini düşürülmesi gerekse yenilenebilir enerji üretim teknolojilerinin büyük ölçekli hayata geçirilmesi, iş modellerinin, fayda/maliyet analizlerinin yapılması ve uygulamalarda vatandaş bilgilendirmesi sağlanması gibi yönleriyle yaygınlaşma ve çarpan etkileri içermektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Iklim değişikliği ile mücadele etmek, yerel yenilenebilir kaynaklarının kullanımını artırmak ve fosil yakıt ithalatına olan bağımlılıkların azaltılmasına yönelik çözümlerin kentsel ortamda uygulanması, Türk kentlerinin hızlı ve büyük ölçüde planlanmamış büyümesi nedeniyle özellikle önem taşımaktadır. Enerji sistemi, küresel olarak en eski ve köklü sosyo-teknik sistemlerden biridir ve değiştirilmesi ve karbonsuzlaştırılması zaman alacaktır. Bunun için büyük mali, teknik ve toplumsal değişimler ve dönüşümler gereklidir. 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Cityfied, hem kentsel bir ortamda modern bir ekonomi için gerekli girdileri kapsadığı için hem ürün hem de süreç ve hizmet yeniliklerini içermektedir.
Endüstriyel inovasyon tarafına, şehirlerdeki düşük sıcaklıklı bölgesel ısıtma ağlarına uygun polimer boru geliştirilmesi yoluyla katkıda bulunulmaktadır. Bu ürün, çelik  son teknoloji ürününe kıyasla oldukça verimli ve dayanıklıdır. Bir bütün olarak, düşük sıcaklıklı bölgesel ısıtma, özellikle Türkiye'deki mevcut uygulamaya kıyasla daha maliyet etkindir. Polimer esaslı düşük sıcaklıklı bölgesel ısıtma altyapısının inşası, kurulumu ve bakımı yeni  ve projenin  esnasında yapılacak uygulamalar yoluyla, tedarik ve teknik destek uygulamalarına paralel ve uygun olarak ele alınacaktır. 
Binalar için ısıtma tedariği tarafındaki bir diğer yenilikçi boyut, evlerde etkili, düşük maliyetli bir ısıtma çözümü için duvar içi ısıtmanın yeni uygulamasını içerir. Demonstrasyon sahası üzerinde birkaç blok halinde uygulanacak bu çözüm, bu uygulamanın avantajlarını göstermek için de kullanılacaktır.
Fotovoltaik uygulamaları hızla piyasaya yayılmakta olup yerinde kurulumlar bu pazarda önemli bir alt sektör olarak ön plana çıkmaktadır. Öte yandan, binalara entegre fotovoltaik ürünlernin uygulamaları yaygın değildir. Bu ürünlerin en büyük avantajı, güç üreten bir sistemin çatı kaplamasının yerini alan çok yönlü mimari öğeler olmasıdır. Bu sayede, binalara entegre fotovoltaiklar, bina kabuğunda, kiremit ve / veya ağır olan diğer çatı kaplama ürünlerinin yerine mimari bir çatı unsuru haline gelmektedirler. Bu estetik ürün, bina güç ihtiyaçlarının büyük kısmını konuma bağlı olarak da sağlar. Binalara entegre fotovoltaik ürün tasarımı ve kurulumu/bakımı piyasada halen oldukça yeni olduğundan, bu uygulama, kullanıcılar, mimarlar, mühendisler, bakım ekipleri, dağıtım şirketleri vb. için  öğrenme imkanı sunmaktadır.
Tüm bölgesel yenileme uygulamaları, yurttaş katılımına vurgu yapılan "yeşil inşaat süreci yönetimi" unsurlarını içerir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Kentsel kümelenmeler enerji tüketiminin, şehirlerde enerji verimliliğinin (binalar yoluyla) ve bina yapısının ana noktası olduğu için, ısı ve enerjiye olan fosil yakıt bağımlılığının azaltmasında önemli rol oynamaktdırlar. Geriye kalan talep yerel yenilenebilir enerji yoluyla sağlanabiliyorsa, iklim değişikliği ile küresel mücadele için en iyi çözümlerden biri sağlanmış olur. Bu tip uygulamalar, Türkiye gibi hızlı büyüyen kentsel yerleşimlere sahip ülkeler için önemlidir. Bölgesel ısıtma, kentsel ısınmanın en verimli yollarından biri olup Türkiye'de yaygın değildir. Endüstriyel atık ısı kullanımı da dahil olmak üzere mümkün olan tüm yollarla bölgesel ısıtma sağlanması, Türkiye'ye milyarlarca dolar döviz kazandırabilir, evdeki ısıtma faturalarını düşürebilir ve sera gazlarını azaltabilir. Bu nedenle, Cityfied tarafından demonstrasyonu yapılacak çeşitli büyük ölçekli uygulamalar, yerel yönetimler ve enerji sektörü için önemlidir.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Enerji arzının (neredeyse sektörde tamamen özelleştirilmesine rağmen) kamusal bir mal olduğu düşünülürse,  iklim değişikliği ile mücadele ve toplumsal süreçlerin karbonsuzlaştırılması için arz güvenliği, enerji hizmetlerinin elverişli biçimde karşılanabilmesinde çok kritik politika kararları gereklidir. Cityfied'da yapılacak yenilenebilir enerji, enerji verimli binalar ve düşük maliyetli bölgesel ısıtma uygulamalarının demonstrasyonu ile enerji arzının azaltılmasına örnek teşkil edilmesi söz konusu olacaktır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Teknik yenilikler, yeni becerilerin ve toplumsal uygulamaların öğrenilmesini gerektirir. Kentsel altyapılarda malzeme kullanımında basit bir değişiklik bile yeni mesleki uygulamaların işgücüne yayılmasını sağlar. Projedeki bölge ısıtma altyapılarındaki değişiklikler ve malzeme kurulumu buna katkı verecektir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Hem insan hem de kurumsal sermaye gelişimi, sosyo-teknik dönüşümlerin üstesinden gelmek açısından kritik öneme sahiptir. Bunlardan bazıları yeni beceri ve meslek talepleri ile belirgindir ve eğitim ve öğretim politikası değişiklikleri yoluyla daha kolay sağlanabilir.