Kültürlerarası Etkileşimde Toplumsal Cinsiyetin Rolü

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Şubat 2008
01 Ocak 2011

Türk Ortak(lar)

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Koordinatör

Panteion Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkezi

Bütçe

1 Milyon Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Ufuk2020 Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler

Proje İnternet Sitesi

Çeşitli toplumsal etkileşim alanlarına ulusal değil tematik olarak odaklanmasıyla kültürlerarası etkileşim konusunda geniş ve disiplinlerarası bir bakış açısı elde etmek ve kalitatif metodolojisi...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Ulusal kimlik ve medya, kültürlerarası eğitim, karışık ve ulus ötesi aileler, din ve kültürlerarası etkileşim, kültürlerarası kent mekanları ve sosyal hareketler ve kültürlerarası şiddet gibi tematik konularda bulgular, araştırma sonuçları ve analizleri raporlanmıştır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Kültürel çeşitliliği yöneten ve politika üreten kurumların bilgi temelli politika oluşturma süreçlerine katkı sağlamıştır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Toplumsal cinsiyet, göç, kültürlerarası çalışmalara farklı tarihi, politik, sosyal, psikolojik, ekonomik faktörlerin etkisi ortaya konmuştur.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Alanda çalışan araştırmacıların mesleki becerileri ve profesyonel yeteneklerinin geliştirilmesine, Toplumsal cinsiyet çalışmalarının kültürlerarası etkileşim süreçleri ile ilişkileri alanında yürütülen akademik çalışmalara diğer ülke örneklerinin anlaşılması yoluyla olumlu katkı sağlanmıştır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

G.E.M.I.C bir işbirliği, eşgüdüm ve yaygınlaştırma projesi olmasından hareketle "Toplumsal Cinsiyet" alanında araştırmalar yapan insan kaynağının görünürlüğünü sağlamıştır.