Araştırma Altyapıları İçin Yenilikçi Dijital Servisler

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mart 2015
31 Ağustos 2017

Türk Ortak(lar)

TÜBİTAK ULAKBİM

Koordinatör

Stichting European Grid Initiative, HOLLANDA

Bütçe

8 Milyon Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Ufuk2020 Araştırma Altyapıları

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

EGI-Engage Projesi ile tüm disiplinlerdeki araştırmacıların inovatif dijital servisler, veri, bilgi ve tecrübeye kolay ve açık erişiminin amaçlandığı Açık Birim Müşterekleri uygulamalarının ivme kazanması amaçlanmaktadır. EGI-Engage, araştırmacılara sunulan kabiliyetler ve kullanıcı spektrumlarını genişletecek (örneğin, geliştirilmiş bulut ya da veri servisleri sunmak). Büyük çaplı araştırma altyapıları hedeflenen kullanıcı kitlesi içindedir. Ulusal Grid Girişimleri'nden (NGI) sekiz Yetkinlik Merkezi ile kurulacak ağa kullanıcı toplulukları, teknoloji ve servis tedarikçileri de dahil edilecektir. Söz konusu paydaşlardan talepler toplanacak, modern servislere topluluk-spesifik uygulamalar entegre edilecek, elektronik altyapılar arasındaki birlikte çalışırlık kuvvetlendirilecek ve kullanıcı-merkezli servis gelişim modeli üzerinde çalışılacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Birleştirilmiş hesaplama, depolama, veri, iletişim, bilgi ve tecrübe servisleri ile Açık Bilim Müşterekleri hayata geçirilmesi hızlandırılacaktır. 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı