H2020

EIC-SMEInst-2018-2020: Hızlandırıcı (SME instrument Phase 2)

Çağrı Kodu H2020-EIC-SMEInst-2018-2020
Çağrı Açıklaması

KOBİ Aracı (Hızlandırıcı) ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

KOBİ Aracı, KOBİ’lerin katılımını artıracak şekilde basitleştirilerek üç aşamalı bir yapıya kavuşturulmuştur.

KOBİ Aracı (Hızlandırıcı)’nın Özellikleri

 • Sadece KOBİ’lerin katılımına açık olacaktır.
 • KOBİ'ler sadece tek başlarına başvurabilecektir.
 • Her sektörden inovatif KOBİ’lerin Ar-ge ve inovasyon faaliyetlerine destek verilecektir.
 • Ufuk2020 Programı Çok Uluslu Araştırma ve İnovasyon İşbirliği Destekleri altında yer alan teknolojik alanlara vurgu yapmak koşulu ile konu bağımsızdır.
 • Tek başına KOBİ'lerin konsorsiyum kurmadan başvuru yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.
 • İnovatif fikirlerin destekleneceği rekabet yoğun bir program olacaktır.

 

Faz 2 (Hızlandırıcı): Demonstrasyon, Pazar Uygulamaları, Ar-Ge

İnovasyonunun teknik fizibilitesini yapan ve ticarileşme potansiyelini araştıran KOBİ’ler ürünlerini ticarileştirmeye adım atmak için KOBİ Aracı Faz 2 (Hızlandırıcı)’ye başvurabilirler. Programın amacı pazara hâkim olabilecek yenilikçi ürün, hizmet ya da süreç ortaya çıkarmak; ticarileştirme stratejisi ve finansman planı içeren  30 sayfalık yatırımcı-hazır bir iş inovasyon planı oluşturmaktır.

Faaliyetler

 • Detaylı İş Planı
 • Geliştirme
 • Prototip Üretimi
 • Test
 • Minyatürleştirme
 • Büyütme
 • Pazar Uygulamaları
 • Araştırma

Çıktı

 • Yatırımcı-Hazır İş Planı

Proje Süresi

 • 12-24 Ay

 

Güncellenen Faz 2 (Hızlandırıcı) programı ile birlikte hibe yanı sıra risk sermayesi yatırımı (blended finance) seçeneği ile beraber hizmete girecektir. Teknoloji Olgunluk Seviyesine (TRL) göre programın sağlayacağı fonlama sistemi de değişiklik gösterecektir. Buna göre;

 
 • Programa KOBİ’ler sadece tek başlarına başvurabileceklerdir.
 • Programa başvuracak bir KOBİ’lerin başvuracağı fonlanma seçenekleri artmıştır. proje boyunca sürdürülecek faaliyetler kapsamında inovasyonun TRL seviyesine göre KOBİ'ler "sadece hibe" ya da karma fonlama sistemi olarak geçen "blended finance -hibe ve risk finansmanı yatırımı-" seçeneğine başvurabileceklerdir.
 • KOBİ'lerin başvuru yapabilmesi için Avrupa Komisyonu’nun yönelttiği soruları 30 sayfalık bir iş planı ile cevaplaması beklenmektedir. İş Planı hazırlarken dikkat edilecek hususlar “Proje Değerlendirme Kriterleri”nde belirtilmiştir.
 • Faz 2 (Hızlandırıcı) kapsamında desteklenebilecek faaliyetler demonstrasyon, test, pilot uygulama, ölçeklendirme, pazar uygulamaları olabilir.
 • Proje çıktısı olarak “yatırımcı hazır” iş planı hazırlanmakta olup, toplam proje süresi 12-24 ay sürmektedir.
 • Faz 2 (Hızlandırıcı) değerlendirmeleri 3 aşamalı olacaktır: uzaktan değerlendirme, mülakat ve özel yatırım opsiyonu için durum tespiti (due diligence).
 • Hızlandırıcı (KOBİ Aracı Faz 2) değerlendirmeleri etki, mükemmeliyet ve uygulama kriterleri kapsamında teknoloji, sanayi, işletme ve finans sektöründen değerlendiriciler tarafından uzaktan değerlendirilir. Her bir kriter 5 üzerinden puanlanır; her bir kriter için eşik puan 5 üzerinden 4'tür (her bir kriterin ağırlığı 1/3'tür); bir projenin eşik puanı 15 üzerinden 13’tür. 15 puan üzerinden 13 puan alan her projeye Avrupa Komisyonu “Mükemmeliyet Mührü” denilen kalite etiketi verir.
 • Projeler en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve her bir başvuru dönemi için belirlenen bütçeye göre belirlenen firmalar projelerini sunmak üzere Brüksel’e mülakata çağrılır.  Mülakat paneli teknoloji, sanayi, işletme ve finans sektöründen değerlendiricilerden oluşur. Mülakat 30 dakika sürecektir. Bu kısımdan geçen firmalarla Avrupa Komisyonu arasında hibe sözleşmesi imzalanır.
 • Daha sonra Avrupa Komisyonu adına özel yatırım sürecini yönetmek üzere kurulan Özel Görevli Birim (SPV) firmaya yönelik durum tespitine başlar. Bu adımda firmanın finansmanı, pazardaki potansiyeli ve risk yapısı değerlendirilir. Durum tespiti pozitif olarak değerlendirilen firmanın yatırım süreçlerinin başlaması için Yatırım Komitesi’ne (Investment Committee) yönlendirilir. Yatırım Komitesi KOBİ’lere yapılacak özel yatırım kararlarından sorumlu, Avrupa Komisyonu tarafından atanan uzmanlardır. Yatırım Komitesi, Avrupa Yatırım Fonu’nun (EIF) dijital platformu üzerinden KOBİ ile ilgili yatırımcılar (co-investor) arasında eşleştirme yapar. Bu aşamada süreç şu şekilde devam eder:
 • Yatırımcıdan/Yatırımcılardan KOBİ’ye ilgi varsa Avrupa Komisyonu adına EIC Fonu ve yatırımcılar;
 • Yatırımcıdan/Yatırımcılardan KOBİ’ye ilgi yoksa Avrupa Komisyonu adına EIC Fonu yatırım yapmak üzere KOBİ ve yatırımcılar arasında anlaşma imzalanır.
 • Yapılacak yatırım karşılığında KOBİ’nin hissesinden alınacak pay %10 ile %25 arasında olacaktır. Yatırımcıların exit süresi (hisselerini satma süreleri) 7 ile 10 yıl (maksimum 15 yıl) arasında olacaktır.
Çağrı Açılış Tarihi
Çağrı Kapanış Tarihi Ara Kesim Tarihleri: 19 Mayıs 2020 / 09 Ekim 2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı Hibe: 2,5 M Avro / Girişim Sermayesi Yatırımı: 15 M Avro
Öncelikli Konular

Hızlandırıcı programının 19 Mayıs 2020 çağrı kesim tarihinde sunulacak proje önerilerinin aşağıda belirtilen sürdürebilirlik hedeflerinden en az bir tanesine önemli ölçüde katkı sağlaması beklenmektedir:

 • Increasing the EU’s climate mitigation and/or adaptation ambition;
 • Supplying clean, affordable and secure energy;
 • Transitioning of industry to a clean and/or circular economy (including waste prevention and/or recycling);
 • Building and renovating in an energy and resource efficient way;
 • Accelerating the shift to sustainable and smart mobility;
 • Transition to a fair, healthy and environmentally-friendly food system;
 • Preserving and restoring ecosystems and biodiversity;
 • Realising a zero pollution ambition and a toxic-free environment.

 

Hızlandırıcı programının 09 Ekim 2020 çağrı kesim tarihinde sunulacak proje önerileri için bir konu sınırlaması bulunmamaktadır. Programa başvuru yapacak firmanı için inovasyonunun en az TRL 6 seviyesinde (prototip aşamasında) olması gerekmektedir.

Proje Başvuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru Sahibinin Profili

Sadece KOBİ'ler başvuru yapabilmektedir.

Öngörülen Çağrı Bütçesi
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

For a better innovation support to SMEs

Çağrı Kodu INNOSUP-01-2018-2020
Çağrı Açıklaması

AB, bir sanayi üssü olarak yeniden yapılanması için farklı yeterliliklerin ve inovatif çözümlerin birleştirilmesini gerektiren uzun vâdeli uluslararası rekabetçi mal ve hizmetlerin geliştirilmesine odaklanmalıdır. Yeni sanayi değer zincirlerinin geliştirilmesi ve farklı sektörlerde ortak girişimler oluşturulması için büyük işletmeler ve özellikle KOBİ'ler dâhil olmak üzere farklı inovasyon aktörlerinin işbirliği ve entegrasyonu gerekmektedir. Bu programın amacı küme kuruluşları aracılığıyla farklı sektörlerdeki KOBİ'leri bir araya getirip disiplinlerarası inovasyon fikirlerini ortaya çıkararak AB çapında sektörler arası yeni sanayi değer zincirleri geliştirmektir.

Çağrı ikil aşamalıdır. Çağrının ilk aşamasının son başvuru tarihi 2 Nisan 2020'dir. 

Çağrı Açılış Tarihi 07.11.2019
Çağrı Kapanış Tarihi İlk aşama: 02.04.2020 İkinci aşama: 08.09.2020
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 5 Milyon Avro
Öncelikli Konular
Başvuru Sahibinin Profili
Öngörülen Çağrı Bütçesi 25.15 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.