Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji paketi, tüketicileri enerji dönüşümünün merkezine koymakta ve enerji sisteminin aktif piyasa oyuncuları olarak görmektedir. Gelecekte tüketicilerin daha bilinçli olması ve enerji piyasalarına tam olarak entegre olabilmeleri için kapasiteleri artırılması hedefelenmektedir. Böyle bir geçiş, tüketicilerin enerji tüketimi davranışlarını değiştirmelerini ve toplu eylemler de dahil olmak üzere farklı aktif talep çözümleri ve hizmet biçimlerine alışmalarını gerektirmektedir. Bu amaçla tüketicilerin önüne çıkan politik ve pazar engellerine çözüm bulunmalı ve tüketicilere yönelik yenilikçi katılım ve destek planları daha kolay kullanılabilir hale getirilmelidir. Aynı zamanda, enerji verimliliği ile ilgili olarak tüketici kabulü ve tüketici davranışlarının değiştirilmesinde rol oynayan etkenlerin daha iyi anlaşılması gerekmektedir.

Enerji geçişinin tüketicilere bir takım avantajlar sağlaması beklense de, enerji yoksulluğu önemli sayıda Avrupa vatandaşının yaşam kalitesini etkilemeye devam etmektedir. Mali müdahaleler ve binaların yenilenmesi, hanehalkı düzeyinde düşük maliyetli tedbirler ve hanelerde yenilenebilir enerji kullanımı enerji yoksulluğunun hafifletilmesinde kilit çözümler olarak ortaya çıkmaktadır. Enerji verimliliği yükümlülüğü altındaki enerji dağıtıcıları ve kamu yetkilileri, enerji verimliliği önlemleri almak ve hanelere sürdürülebilir çözümler sağlamak konusunda merkezi bir rol oynamaktadır.

Tüketiciler, gelecekte, özellikle şu anda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin %30'unu barındıran elektrik sisteminin karbonsuzlaştırılmasında, dolayısıyla temiz enerjiye geçişte önemli bir rol oynayabilir. Bu sebeple, araştırma ve inovasyon topluluğu tüketicilere elektrik şebekesi perspektifinden bakmaktan ziyade tüketicilerin ihtiyaçlarını ve odağını anlamaya yoğunlaşmalıdır.  

23 - 25 Ekim 2017 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yapılan U2020 Enerji Bilgi Günü etkinliğinde Türketicilere yönelik yapılmış sunumaşağıdaki gibidir:

Energy Consumers and Energy Services