UZMAN KİŞİ/KURULUŞ BELİRLEME SÜRECİ

Genel başvurusu onaylanan ERC baş araştırmacı adayı, kullanmak istediği alt destekler kapsamında hizmet/eğitim alınacak uzman kişi/kuruluşları aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda yurtiçinden veya yurtdışından kendisi belirlemekte ve alt destek başvurusu esnasında TÜBİTAK'a bildirmektedir. Uzman kişi/kuruluşların seçiminde üniversitelerde bulunan AB Proje Geliştirme/Teknoloji Transfer Ofisleri’nden destek alınabilmektedir.
 

UZMAN KİŞİ/KURULUŞ KRİTERLERİ

1. Proje Yazma-Sunma Eğitimi

a. Uzman Kuruluş: ERC özelinde en az 10 proje yazma sunma eğitimi vermiş olmak.
b. Üniversite: En az 20 ERC Projesi’nin baş araştırmacısına (Starting Grant, Consolidator Grant ve Advanced Grant) ev sahipliği yapmış olmak.

2. Proje Ön Değerlendirme Hizmeti

a. Uzman Kuruluş: Ön değerlendirme hizmeti verilmiş en az 5 ERC proje önerisinin ikinci aşamadan A puan almış olması.
b. Uzman Kişi: Aşağıdaki kriterlerden en az birini yerine getiriyor olmak:

 • Ön değerlendirme hizmeti verilmiş en az 3 ERC proje önerisinin ikinci aşamadan A puan almış olması,
 • Geçmişte ERC panelistliği yapmış olmak (Çıkar çatışması yaratmayacak şekilde proje önerisinin sunulacağı aynı çağrıda ve aynı panelde (birincil veya ikincil panelde) panelistlik yapmayacak olmak),
 • Daha önce ERC kapsamında desteklenmiş en az bir projenin (Starting, Consolidator veya Advanced Grant) Baş Araştırmacısı olmak.

3. ERC Mülakat Eğitimi

a. Uzman Kuruluş: ERC veya ERC benzeri büyük bütçeli programların mülakatları özelinde en az 10 eğitim vermiş olmak.
b. Uzman Kişi: ERC veya ERC benzeri büyük bütçeli programların mülakatları özelinde en az 5 eğitim vermiş olmak.
c. Üniversite: En az 20 ERC Projesi’nin baş araştırmacısına (Starting Grant ve Consolidator Grant) ev sahipliği yapmış olmak.
 

UZMAN KİŞİ/ KURULUŞLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER

1. Kriterlerin Sağlandığını İspatlayıcı Belgeler

 • Ön değerlendirme hizmeti sayısına göre kriterlere uygun olunması durumunda:  Hizmet sağlanan projelerin akronimlerini içeren uzman kişi / kuruluş imzalı mektup (Gerekli durumlarda verilen hizmete dair fatura veya hizmet verilen kişinin onayı talep edilebilecektir).
 • Panelistlik sayısına göre kriterlere uygun olunması durumunda: Kişinin Avrupa Komisyonu tarafından davet edildiğine ve hakemlik yapıldığına dair belge.
 • Eğitim deneyimi için tarih/uzman kuruluşun kaşesi ve imzasının yer aldığı; verilen eğitimlerin adı, tarihi, eğitimin verildiği kuruluş bilgilerini içeren referans listesi.
 • Uzman kişi/kuruluş tarafından doldurulması gereken belge formatları:

2. Finansal Teklif Formu Formatları

 

UZMAN KİŞİ/ KURULUŞLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Uzman kişilerin ön değerlendirme hizmeti karşılığında fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlemeleri zorunludur. Uzman kişinin bu belgeleri düzenleyemediği hallerde iş akdi ile çalıştıkları, ortağı veya sahibi oldukları şirkeler üzerinden fatura düzenlenebilir. Kişilerin fatura tarihi itibariyle fatura düzenleyen şirket ile bağlantısını resmi belgelerle kanıtlaması zorunludur. Bu tür durumlarda ödeme uzman kişi limitleri dahilinde ilgili kuruluşa yapılır.
 • Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) veya Teknoloji Transfer Merkezleri (TTM)’nde görev yapan kişiler kriterleri sağladıkları takdirde uzman kişi olarak hizmet verebilecektir. Uzman kişiler görev yaptıkları TTO/TTM üzerinden fatura kesebilecektir. Bununla birlikte, yalnızca hizmet verilen kişiden alınan mektup kanıtlayıcı belge olarak kabul edilmeyecektir. Bu belgenin, mali belge, e-posta yazışması vb. ek belgeler ile desteklenmesi gerekmektedir. Uzman kişilere, görev yaptıkları TTO/TTM’nin bağlı olduğu üniversite personeline hizmet verdikleri takdirde ödeme yapılmayacaktır.

 

UZMAN KİŞİ/KURULUŞLARA İLİŞKİN BAŞVURU SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Başvuru sahibi hizmet alacağı uzman kişi veya kuruluşu yayınlanan kriterler doğrultusunda kendisi belirler ve TÜBİTAK’a bildirir.
 • Hizmet alınacak uzman kişi veya kuruluş TÜBİTAK tarafından ilgili kriterler kapsamında yetersiz bulunursa, uzman kişi veya kuruluş önerisinin değiştirilmesi istenir.
 • Projenin ön değerlendirmesinin yaptırılması amacıyla her bir başvuru kapsamında en çok bir uzman kişi veya kuruluştan hizmet alınır.
 • Proje fikrinin korunmasına yönelik olarak uzman kişi veya kuruluşla yapılacak Fikri Mülkiyet Hakları (IPR) ile ilgili gizlilik anlaşması hususu dahil tüm sözleşmelerin yapılması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.