Son yıllarda, Ufuk2020, bir dizi kapasite oluşturma, iletişim geliştirme, işbirlikleri kurma ve diğer destek eylemleri aracılığıyla daha verimli bir KOBİ inovasyon ekosisteminin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Ufuk2020 kapsamında yürütülen "KOBİ'lerde İnovasyon" Programı ile doğru iş stratejisi geliştirme, iş süreçlerini iyileştirme, yeni yetkinlikler ve beceriler kazanma veya diğer kaynaklara ulaşma konularında KOBİ’lere destek sağlanmaktadır. KOBİ inovasyon ekosisteminin dinamizmini ve esnekliğini güçlendirmek için tasarlanan "KOBİ'lerde İnovasyon" Programı KOBİ’lerin yanı sıra onlara destek sağlayan inovasyon ajansları ve kümelenme kuruluşlarının da dâhil olduğu ekosistem paydaşlarının gelişimi için 2018-2020 yıllarında da sürdürülecektir.

"KOBİ'lerde İnovasyon" Programı kapsamında yer alan aşağıdaki çağrı başlıkları genel anlamda KOBİ’ler ve ilişkili ekosistem paydaşlarına işbirliği ve akran-öğrenme yoluyla inovasyon kabiliyetleri ve hizmetlerini geliştirmeleri yolunda fırsatlar sağlamak üzere tasarlanmıştır.

 

Çağrılar hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Başlık

Yeni Sanayi Değer Zincirleri Geliştirmek İçin Küme Projeleri

Çağrı Kodu

INNOSUP-01-2018-2020

Kavramsal Çerçeve ve Gerekçe

AB, bir sanayi üssü olarak yeniden yapılanması için farklı yeterliliklerin ve inovatif çözümlerin birleştirilmesini gerektiren uzun vâdeli uluslararası rekabetçi mal ve hizmetlerin geliştirilmesine odaklanmalıdır. Yeni sanayi değer zincirlerinin geliştirilmesi ve farklı sektörlerde ortak girişimler oluşturulması için büyük işletmeler ve özellikle KOBİ'ler dâhil olmak üzere farklı inovasyon aktörlerinin işbirliği ve entegrasyonu gerekmektedir. Bu programın amacı küme kuruluşları aracılığıyla farklı sektörlerdeki KOBİ'leri bir araya getirip disiplinlerarası inovasyon fikirlerini ortaya çıkararak AB çapında sektörler arası yeni sanayi değer zincirleri geliştirmektir.

Hedefler

 • AB endüstrisinin inovasyon alanında yetkinlikler ve çözümler üretmesini sağlamak
 • Uzun vâdeli uluslararası rekabetçi mal ve hizmetler geliştirmek
 • Farklı sektörlerdeki aktörler arasında işbirliği ve entegrasyon sağlamak

 

Beklenen Etkiler

 • Endüstri değer zincirleri oluşturarak AB Üye Ülkeleri ve Asosiye Ülkelerdeki sanayi liderliğinin güçlendirilmesini sağlamak
 • Küresel ölçekte rekabetçi yeni sanayi değer zincirlerinin yaratılmasını teşvik etmek
 • Kısa vâdede, KOBİ'lerin inovasyon performansına ve kaynak verimliliğine katkı sağlamak
 • Farklı sektörlerden ve ülkelerden inovasyon aktörleri aracılığıyla KOBİ’lere yönelik işbirliği alanları yaratmak

 

Çağrı Bütçesi

25.15 Milyon € (Her bir proje bütçesi: 2.5-5 Milyon €)

Çağrı Açılış Tarihi

7 Kasım 2019 

Son Başvuru Tarihi

Birinci Aşama: 2 Nisan 2020

İkinci Aşama: 8 Eylül 2020

Başarı Hikâyesi

PERMIDES: https://cordis.europa.eu/project/rcn/204778_en.html

Projenin amacı Avrupa’da gelişen bir endüstri olan kişiselleştirilmiş tıp sektöründeki rekabeti artırmak ve sektörün inovasyon potansiyelini artırmaktır. Değer zincirindeki mevcut sorunları çözmek için Avusturya, Almanya ve Norveç’te biyofarmösatik ve bilişim kümeleri bir konsorsiyum oluşturmuş, biyofarmösatik sektöründeki engellere bilişim sektöründen inovatif çözümler geliştirmişlerdir.

Faydalı Bağlantılar

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html

Avrupa’daki Kümelenme Örgütlerinin bilgisine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://www.clustercollaboration.eu/

 

Başlık

Avrupa KOBİ İnovasyon Ortağı

Çağrı Kodu

INNOSUP-02-2019-2020

Kavramsal Çerçeve ve Gerekçe

İnovasyon süreçlerini etkin bir şekilde yönetme becerisi yoksunluğu, KOBİ'lerdeki inovasyon kapasitesinin gelişmesi için büyük bir engel olarak tanımlanmıştır. KOBİ'ler, kendilerini yenileyip inovasyon fikirleri ortaya koymak ve alanlarında uzman yüksek nitelikli iş gücüne ulaşmak konularında dezavantajlıdır. Bu programın amacı KOBİ’lere inovasyon konusunda yetkinlik kazandırmak, aynı zamanda Marie Skłodowska Curie dolaşım şartıyla uyumlu (MSCA) deneyimli araştırmacılara alanlarında istihdam sağlamaktır.

Hedefler

 • İşletmenin inovasyon fikrini projeye dönüştürmesini sağlamak/uzun vâdede işletmeye inovasyon projesi yapma becerisi kazandırmak
 • İnovasyon ortağının akademik yetkinliğini ekonomik katma değere dönüştürerek istihdamını sürdürmek

 

Beklenen Etkiler

 • KOBİ’lerin inovasyon projeleri geliştirme yetkinliğini artırmak
 • Deneyimli araştırmacılara uzmanlık alanlarında istihdam sağlanarak kariyer fırsatları sunmak

Çağrı Bütçesi

4.50 Milyon €

Çağrı Açılış Tarihi

3 Eylül 2019

Son Başvuru Tarihi

15 Ocak 2020

Başarı Hikâyesi

ASSIGN: https://cordis.europa.eu/project/rcn/208532_en.html

İşe alınan yüksek nitelikli inovasyon ortağı şirketin radikal ürün inovasyonunun multimedya içerik yönetimini yapmaktadır. İş piyasasında ihtiyaç duyulan web yazılım geliştirme alanında profesyonel ilerlemeyi sağlamak için inovasyon ortağına, ek bilgi verilmektedir. İnovasyon ortağının, uzmanlığının yanında ticarî inovasyon yönetimi ve iş döngüleri hakkında bilgiler edinmesi hem kendisi hem de KOBİ için fayda sağlayacaktır.

Faydalı Bağlantı

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-02-2019-2020.html

 

 

Başlık

İnovasyon Ajansları için Akran Eğitimi

Çağrı Kodu

INNOSUP-05-2018-2020

Kavramsal Çerçeve ve Gerekçe

KOBİ'ler için inovasyon destek programlarını tasarlayan ve uygulayan bölgesel ve ulusal kurumlar KOBİ inovasyonu için önemli aracılardır. İnovasyon destek programlarını yöneten bu kurumlar, desteklenen KOBİ’lerin ekonomik etkilerini büyük ölçüde etkiler. Bu programın amacı KOBİ’lere daha iyi inovasyon desteklerinin oluşturulması için ulusal/bölgesel inovasyon ajansları arasında iyi uygulama örnekleri paylaşımının, inovasyon konusunda yeni konuların ve yaklaşımların geliştirildiği ve paylaşıldığı akran öğreniminin teşvik edilmesidir.

Hedefler

 • KOBİ’lere destek sağlayan kurumların iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını sağlamak
 • Kurumların yeni geliştirdiği becerilerinin uygulanmasını teşvik etmek
 • KOBİ’lere daha iyi inovasyon desteği sağlamak için yeni konuların ve yaklaşımların farklı yöntemlerle incelenmesine ve geliştirilmesine önayak olmak

Beklenen Etkiler

 • Akran öğrenim aktivitelerine katılan inovasyon kurumlarının sayısının önemli ölçüde artırmak
 • İlgili kurumların (KOBİ'lere inovasyon desteği sunmak üzere) akranlı öğrenme faaliyetleri yoluyla, yeni konuları ve yaklaşımları araştırmak ve geliştirmek
 • İnovasyon ajanslarında kalite yönetiminin daha geniş kullanımı ile desteğin faydasını ve verimliliğini artırmak

Çağrı Bütçesi

500.000 € (Her bir proje bütçesi: 50.000 €)

Çağrı Açılış Tarihi

7 Kasım 2017

Son Başvuru Tarihi

17 Mart 2020

14 Ekim 2020

Başarı Hikâyesi

ESSI: https://cordis.europa.eu/project/rcn/212449_en.html

İtalya, Türkiye, Finlandiya, İspanya’da KOBİ’lere destek programları sağlayarak sosyal inovasyon politikaları uygulamakla görevli dört Bölgesel Kalkınma Ajansı (ERVET, ADA, KAINUUN ETU, IVACE), akran-öğrenimi yoluyla bilgilerini artırmak, deneyimlerini paylaşmak ve bölgesel ekonominin gelişmesini engelleyen zorluklara ortak çözümler bulmak istemektedir. Böylece inovatif ve rekabetçi girişimleri desteklemek amacıyla bölgesel ekonomiye önemli katkı sağlayan yeni yaklaşımlar ve politikalar geliştireceklerdir.

Faydalı Bağlantı

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-05-2018-2020.html

 

 

Başlık

İleri Üretim Teknolojileri için KOBİ’lere Destek Çağrısı

Çağrı Kodu

INNOSUP-08-2020

Kavramsal Çerçeve ve Gerekçe

Programın amacı KOBİ’lerin ileri üretim teknolojileri alanında yeterliliklerinin ve inovasyon yetkinliklerini artırılmasına yönelik olarak danışmanlık ve eğitim programları tasarlayarak bu alanda onların rekabet gücünü artırmaktır.

 

Konsorsiyum, gelişmiş üretim alanındaki doğrudan KOBİ'lere inovasyon ve eğitim hizmetleri sağlama konusunda deneyimli kuruluşlardan oluşmalıdır. Mesleki eğitim ve öğretim merkezlerinin katılımı, eğitim programlarına yönelik çerçevelerin uzun vadeli etkisini sağlamak için gereklidir.

Toplam proje bütçesinin minimum % 65'i KOBİ'lere doğrudan yardım ve eğitim sağlamak için tahsis edilecektir.

Teklif sahiplerinin, özellikle gelişmiş üretim çözümlerini ve / veya özel eğitim ihtiyaçlarını benimseme potansiyeli ve istekliliği olan KOBİ'lere ulaşmak için Enterprise Avrupa Ağı ve kümelenme organizasyonlarıyla irtibat kurmaları önerilir.

Hedefler

 • Projeler kritik kitleye ulaşmayı ve AB'nin katma değerinden daha iyi yararlanmayı hedeflemelidir.

Beklenen Etkiler

 • Program kapsamında firmalara sağlanacak destek ve eğitimlerin firmalrın inovasyon performansına ve üretim süreçlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması beklenmektedir.
 • Firmanın iyileştirilmiş üretim süreçlerinin sayısının artması, kaynak verimliiğinin, cirosunun artmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Çağrı Bütçesi

5.7 Milyon €

Çağrı Açılış Tarihi

4 Ağustos 2020

Son Başvuru Tarihi

1 Aralık 2020

Faydalı Bağlantı

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-08-2020

 

Ek Dokümanlar: Innovation in SMEs Work Programme

 

İrtibat: KOBİ Alanı Ulusal İrtibat Noktası Merve Diyar