ÖDEMELERE İLİŞKİN HUSUSLAR

  • 2014-2018 yılı kodlu AB ÇP Çağrıları için verilecek başarı ödül tutarları döviz cinsinden hesaplanır ve ödeme belgesinin düzenlendiği günün TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanarak başvuru sahibinin ve belirtilmişse proje ekibinin banka hesabına tek seferde ödenir.
  • 2019 ve sonraki yıl kodlu AB ÇP Çağrıları için verilecek başarı ödülleri ise TL olarak hesaplanacak ve ödenecektir.
  • Ödeme miktarlarının hesaplanmasında, başvuru esnasında iletilmiş olan başvuru sahibinin kuruluşunun imza yetkilisi tarafından imzalanmış olan resmi yazı esas alınmaktadır.
  • Banka hesap bilgileri başvuru esnasında istenmektedir.
  • Ödemelerin %80'i proje yürütücüsü ve varsa ekibine, %20'lik kısmı ise proje yürütücüsünün kuruluşuna yapılır. ERC ve MSCA IF için proje ekibi varsa bile ödeme yapılmaz.
  • 28 Ocak 2020 tarihinden sonra yapılacak olan ilk başvurulardan itibaren ödülün tamamı proje yürütücüsüne ve varsa proje ekibine ödenir.
  • İlk ödemede kuruluşa ödeme yapılmaz. Kuruluşa yapılacak ödemeler, finansal raporlara göre hesaplanarak %20 oranında yapılır.


ÖDEME SÜRECİ

Başarı ödüllerinde, proje başladığında eşik üstü ödül kadar ödeme gerçekleştirilir. Bu ödeme ERC Projeleri için çağrı türüne göre farklılaşmaktadır. Devamında, finansal beyan formları Avrupa Komisyonu veya ilgili kuruluşu tarafından onaylanıp, ödemeler gerçekleştikçe gelen ödemenin formüle uyarlanmasıyla peyder pey ödeme gerçekleştirilir. Ödemeler projenin son finansal beyan raporu onaylandıktan sonra tamamlanmış olur.

İlk başvurudan sonra, finansal beyan formları tamamlandıkça aşağıda listelenen belgelerle birlikte başarı ödülü program sorumlusuna e-posta yoluyla (basari.odulu@tubitak.gov.tr) ulaştırılır. İlgili belgeler gerekli dokümanlar kısmında yer almaktadır.

İkinci ve devam eden ödeme başvuruları için gerekli belgeler şu şekildedir:

1. İkinci ve devam eden ödemeler için başvuru formu,

2. Ödül dağıtım belgesi,

3. İlgili raporlama dönem(ler)ine ait finansal beyan formu/formları,

4. Ödemenin projenin yürütüldüğü kuruluş hesabına geldiğini gösteren banka dekontları.

Not: Gerekli olması durumunda farklı belgeler talep edilebilecektir.

Başarı Ödülü ödemelerine ilişkin 08.11.2018 tarihi itibariyle yapılan düzenlemeler aşağıda sunulmaktadır:

1. AB ÇP kapsamındaki KOBİ Aracı FAZ-1 çağrıları; MSCA Individual Fellowships (IF) çağrıları; INNOSUP-05-2018-2020 ve INNOSUP-06-2018 çağrıları; ERC Proof of Concept (PoC) 2019 ve 2020 yılı çağrıları kapsamında hibe ödemesi için finansal raporlamaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu nedenle söz konusu çağrılar kapsamında gelen başvurularda önce eşik üstü ödül miktarı ödenecek, devam eden ödeme ise proje ödemeleri tamamlanınca gerçekleştirilecektir.

2. Eurostars alanında proje önerileri önce EUREKA Sekretaryası'na sunulmakta ve değerlendirmeler Eurostars Bağımsız Değerlendirme Paneli tarafından yapılmaktadır. Bununla beraber fonlama ulusal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. EUREKA Sekretaryası'nın Avrupa Komisyonu ile ortak girişimi olarak başlatılmış olan Eurostars Programı'na Kurumumuz; TÜBİTAK ile EUREKA Sekretaryası arasında 2009 ve 2016 yıllarında imzalanan Eurostars-1 ve Eurostars-2 Anlaşmaları çerçevesinde ülkemizi temsilen katılmaktadır. Türkiye'de Eurostars Programı kapsamındaki projelerde yer almak isteyen KOBİ ve sanayi kuruluşlarına TEYDEB tarafından yürütülen 1509 kodlu "Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" kapsamında destek verilmektedir. Yapılan anlaşma hükümleri uyarınca Eurostars Uluslararası Bağımsız Değerlendirme Paneli tarafından yapılan değerlendirmeler TEYDEB için desteğe esas kabul edilmekle birlikte proje bütçesi TEYDEB tarafından verilmektedir. Bu çerçevede, Eurostars Programı kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan TÜBİTAK tarafından projeye aktarılan bütçenin yaklaşık ortalama %25'i oranında hibe alındığından, başarılı projelere önce Eurostars projelerine verilen eşik üstü ödül miktarı kadar ödeme yapılacak ve kalan ödeme proje tamamlandığında gerçekleştirilecektir. Proje tamamlandığında ödenecek tutar şu şekilde hesaplanacaktır: Proje süresince TEYDEB tarafından söz konusu proje için yapılan TL cinsinden ödemelerin Avro karşılığı ödeme günündeki Avrupa Merkez Bankası kurlarına göre Avro'ya dönüştürülecek ve bu tutarın %25'i üzerinden başarı ödülü hesaplaması yapılacaktır.

3. Başarı ödüllerinde önce eşik üstü ödül miktarı proje yürütücüsü ve varsa ekibine ödenmekte ve devamında Avrupa Komisyonu onaylı finansal rapordaki miktarın yüzdesi nispetinde ödeme yapılmaktadır. Bununla birlikte, özellikle Türkiye'den ortağın bütçe payının düşük olduğu durumlarda ilk finansal raporlamadan sonra yapılan ödül başvurularında proje ekibine ödenebilecek bir ödül ortaya çıkmamakta ve eksi bakiye oluşmaktadır. Bu durumlarda  kişiler için pozitif  ödeme bakiyesi oluşuncaya dek kuruluşa da ödeme yapılmayacaktır.

4. COSME kapsamındaki Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) konsorsiyum ortaklarınca girilebilen ve inovasyon yönetimi değerlendirmesi hizmetlerini kapsayan projeler ve MSCA NIGHT Projeleri tamamen Türkiye'den katılımcılardan oluştuğu için koordinatör kuruluşta görevli proje yürütücüsü başvuru yapabilecek ve tüm ortakların paylarına göre ekip dağılımını başvurusunda belirtecektir. Ödeme bu dağılıma göre TÜBİTAK tarafından yapılacaktır. Bu projelere verilecek ödüllerde ortaksız projeler (KOBİ Aracı, MSCA IF) kapsamında koordinatörlere ödenen tutar baz alınacaktır. Bununla birlikte, koordinatör kuruluşun bütçe payı bulunmadığı durumlarda, bütçe payı en yüksek olan kuruluştaki proje yürütücüsü konsorsiyum adına başvuru yapabilecektir.

AB ÇP KOBİ Aracı Faz 2 Programına yönelik Başarı Ödülü ödemelerine ilişkin 05.11.2019 tarihi itibariyle yapılan düzenleme aşağıda sunulmaktadır:

KOBİ Aracı mevcut çağrı yapısında oluşan büyük değişiklik ile başarılı projelerin fonlanması için bazı seçenekler getirilmiştir. 2020 kodlu çağrılar için yürütülecek olan pilot uygulamada başarılı bulunan projeler Avrupa Komisyonu tarafından sadece hibe bütçesi ile fonlanabilecekleri gibi hibe bütçesine ek olarak yatırım opsiyonu alarak da fonlanabileceklerdir.  Bu çerçevede Avrupa Komisyonu tarafından KOBİ aracı kapsamında başarılı bulunan Türkiye’den paydaşlara verilecek başarı ödülünün hesaplanmasında başarı ödülüne konu kısmın sadece Avrupa Komisyonu tarafından tahsis edilen hibe dâhilinde hesaplanarak ödenmesi ve bu aşamada hesaplamalarda yatırım tutarlarının hiçbir şekilde hesaplamaya dâhil edilmeyecektir.


ÖDÜL HESAPLAMA FORMÜLÜ

1. 2014-2018 yılı kodlu AB ÇP çağrılarına sunulan projeler:

A) ERC Baş Araştırmacı Programı dışındaki programlar

Türkiye’den ortağın proje bütçesi Formül
 0-249.999 Avro 3.500 Avro + (bütçe x 7%)
 250.000-1.000.000 Avro 8.500 Avro + (bütçe x 5%)
>1.000.000 Avro 28.500 Avro + (bütçe x 3% )

 

B) ERC Baş Araştırmacı Programı

Başlangıç Seviyesi Burs Programı (StG) 25.000 Avro + (Proje bütçesi*%9)
Güçlendirme Burs Programı (CoG) 30.000 Avro + (Proje bütçesi*%9)
İleri Seviye Burs Programı (AdG) 35.000 Avro + (Proje bütçesi*%9)
Kavram Kanıtı (PoC) Projeleri   7.500 Avro + (Proje bütçesi*%9)

 

C) ERC Transfer Ödülü

ERC Projesinin Türkiye'ye transfer edilmesi durumunda Ödenecek Ödül (Avro) (En Yüksek Tutar) (StG, CoG, AdG, SyG Projeleri): 100.000 Avro

KURALLAR
1. ERC Programı dışındaki projelerde başarı ödül miktarı proje başlarken "Proje Bütçesi" olarak projelerin İş Tanımı (Description of Work) dökümanı ekinde yer alan bütçe tablosundaki, projedeki Türk ortağın/koordinatörün Avrupa Komisyonu'ndan talep ettiği bütçe (EC Requested Budget) tutarı dikkate alınarak hesaplanır. İlk ödeme proje başlamadan önce eşik üstü tutarı kadar yapılır. Sonraki aşamada dönemsel olarak alınan Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış ve ödemesi gerçekleştirilmiş Finansal Rapor (C Formu)'beyan formlarındaki tutarın bütçedeki yüzdesine karşılık gelen ödül yüzdesi nispetinde ödülün tutarı hesaplanır. İlk finansal rapor sonrasında ödenen tutardan eşik üstü tutarı düşülerek ödeme yapılır.
2. KOBİ Aracı kapsamında desteklenen projelerde konsorsiyum olmaması durumunda, koordinatörlere verilecek ödül miktarları yukarıdaki tabloda sunulan A, B ve C ödül miktarlarının 1.5 katı olarak hesaplanır.
3. Marie Sklodowska-Curie Bireysel Araştırma Bursları (MSCA IF) projeleri kapsamında verilecek ödül miktarları, projedeki Türk baş araştırmacının Avrupa Komisyonu'ndan talep ettiği bütçe (EC Requested Budget) tutarı dikkate alınarak, yukarıdaki tabloda sunulan A,B ve C ödül miktarlarının 1.5 katı olarak hesaplanır.
4. ERC Programı kapsamında verilecek başarı ödüllerinde, proje başlarken talep edilen bütçeden bağımsız olarak, yukarıda formül hesaplaması tablosunda burs programı türüne göre belirtilen sabit tutarlarda ilk ödeme yapılır. Devam eden ödemeler, dönemsel olarak ERC tarafından onaylanan Finansal Rapor'daki tutarların tabloda belirtilen yüzdeye göre hesaplanmasıyla gerçekleştirilir.
5. ERC Programı kapsamındaki projelerin transfer ödülüne hak kazanması durumunda başarı ödülüne ek olarak, tek seferde ERC Burs Programı türüne göre yukarıda belirtilen tutarlarda ödül ödemesi yapılır. Bu ödemenin %50 si baş araştırmacıya, %50 si ise Türkiye'deki ev sahibi kuruma ödenir. Transfer Ödülü, projede kalan ay sayısıyla doğru orantılı olarak hesaplanır.
6. Yukarıdaki ödül miktarları, ödeme belgesinin düzenlendiği tarihteki TC. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden muhasebeleştirilerek Türk Lirası olarak ödenir.
7.  01.01.2019 tarihinden itibaren ERC Programı kapsamında başarı ödülü başvurusu yapan ERC projelerinin Türkiye'den farklı bir ülkeye taşınması durumunda, ödenen ödül geri alınır. Ödülün Avro cinsinden ödenmiş olması durumunda, Avro olarak; TL cinsinden ödenmiş olması durumunda ise TL cinsinden yasal faiziyle geri alınır.

8. PRIMA Programı Bölüm 1 kapsamında desteklenen projelerde yukarıdaki tabloda "diğer alanlarda desteklenen projeler" kısmında belirlenmiş ödül tutarları dikkate alınır. Tek ve çok ortaklı projelerde ortak olarak yer alan paydaşlara tabloda "ortak", çok ortaklı projelerde koordinatör olarak yer alan paydaşlara ise tabloda "koordinatör" olarak belirlenmiş tutarlar ödenir.

2. 2019 yılı kodlu AB ÇP çağrılarına sunulan projeler:

Proje bütçesi hesaplamasında 1 Avro = 1 TL olarak kabul edilecektir. 

 KOBİ Aracına kapsamında fonlanan projeler Koordinatör:
30.000 TL  + (Proje Bütçesi (TL) x % 30)
KOBİ Aracı Dışında diğer Alanlar kapsamında fonlanan projeler Koordinatör:
40.000 TL  + (Proje Bütçesi (TL) x % 40)
KOBİ Aracı Dışında diğer Alanlar kapsamında fonlanan projeler Ortak:
20.000 TL  + (Proje Bütçesi (TL) x % 20)
Marie Sklodowska-Curie Bireysel Araştırma Bursları kapsamında fonlanan projeler

Koordinatör:

20.000 TL  + (Proje Bütçesi (TL) x % 50)

ERC Başlangıç Seviyesi Bursu Programı'na (StG) Hak Kazanan Projeler

Baş Araştırmacı:

90.000 TL  + (Proje Bütçesi (TL) x % 60)

ERC Güçlendirme Burs Programı'na (CoG) Hak Kazanan Projeler

Baş Araştırmacı:

120.000 TL  + (Proje Bütçesi (TL) x % 60)

ERC İleri Seviye Burs Programı'na (AdG) Hak Kazanan Projeler

Baş Araştırmacı:

150.000 TL  + (Proje Bütçesi (TL) x % 60)

ERC Kavram Kanıtı Programı'na (PoC) Hak Kazanan Projeler

Baş Araştırmacı:

30.000 TL + (Proje Bütçesi (TL) x % 60)

ERC Sinerji Programı'na (SyG) Hak Kazanan Projeler

Baş Araştırmacı:

150.000 TL  + (Proje Bütçesi (TL) x % 60)

 

ERC Transfer Ödülü

ERC Projesinin Türkiye'ye transfer edilmesi durumunda Ödenecek Ödül (TL) (En Yüksek Tutar) (StG, CoG, AdG, SyG Projeleri): 500.000 TL

KURALLAR
1. Başarı ödüllerinde, proje başlarken talep edilen bütçeden bağımsız olarak, yukarıda formül hesaplaması tablosunda belirtilen sabit tutarlarda ilk ödeme yapılır. Devam eden ödemeler, dönemsel olarak projenin yürütüldüğü kuruluş tarafından onaylanan Finansal beyandaki tutarların tabloda belirtilen yüzdeye göre hesaplanmasıyla gerçekleştirilir.
2. EUROSTARS ve EMPIR kapsamındaki projelere, diğer alanlara sunulan projelere verilen ödülün 1/4'ü oranında ödül verilir.
3.  EUROSTARS ve EMPIR Projeleri kapsamındaki sunulan proje önerilerine ilk başvuruda yukarıdaki tabloda belirtilen "diğer alanlara sunulan proje önerileri" dilimindeki eşik üstü ödülün tutarının 1/4'ü oranı kadar ödeme yapılır. İkinci ve son başvurusundaki ödül tutarı ise, proje süresince TÜBİTAK tarafından söz konusu proje için yapılan TL cinsinden ödemelerin Avro karşılığı ödeme günündeki TCMB döviz satış kuruna göre Avro'ya dönüştürülür ve bu tutarın %25'i üzerinden yukarıdaki tabloya göre başarı ödülü hesaplaması yapılır.

4.KOBİ Aracı projelerinde konsorsiyum olması durumunda sadece proje koordinatörü tarafından yapılacak başvuru değerlendirmeye alınır. Başvuruda proje koordinatöründen Türkiye'den konsorsiyumda yer alan ortakların paylarına göre ekip dağılımı  yapması istenir ve ödeme bu dağılıma göre TÜBİTAK tarafından yapılır. Konsorsiyumun proje koordinatörü dışındaki paydaşları tarafından aynı proje için yapılacak başarı ödülü başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu projelere verilecek ödüllerde KOBİ Aracına sunulan proje önerileri için koordinatörlere ödenen tutar baz alınır.
5. COSME kapsamındaki Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) konsorsiyum ortaklarınca girilebilen ve inovasyon yönetimi değerlendirmesi hizmetlerini kapsayan projeler ve MSCA NIGHT Projeleri tamamen Türkiye'den katılımcılardan oluştuğu için sadece proje koordinatörü (koordinatörün 0 Avro bütçeli olduğu durumda en yüksek bütçeli paydaş) tarafından yapılacak başvuru değerlendirmeye alınır. Başvuruda proje koordinatöründen Türkiye'den konsorsiyumda yer alan ortakların paylarına göre ekip dağılımı yapması istenir ve ödeme bu dağılıma göre TÜBİTAK tarafından yapılır. Konsorsiyumun proje koordinatörü (koordinatörün 0 Avro bütçeli olduğu durumda en yüksek bütçeli paydaş) dışındaki paydaşları tarafından aynı proje için yapılacak başarı ödülü başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu projelere verilecek ödüllerde KOBİ aracında koordinatörlere ödenen tutar baz alınır.
6. ERC Programı kapsamındaki projelerin transfer ödülüne hak kazanması durumunda başarı ödülüne ek olarak, tek seferde ERC Burs Programı türüne göre yukarıda belirtilen tutarlarda ödül ödemesi yapılır. Bu ödemenin %50'si baş araştırmacıya, %50'si ise Türkiye'deki ev sahibi kuruluşa yapılır. Transfer Ödülü, projede kalan ay sayısıyla doğru orantılı olarak hesaplanır.
7. ERC Sinerji Programı (SyG) kapsamındaki projelerde, projede yer alan baş araştırmacılardan ayrı ayrı başvuru alınır ve tabloda belirtilen formüle göre ayrı ayrı ödeme yapılır.
8. 01.01.2019 tarihinden itibaren ERC Programı kapsamında başarı ödülü başvurusu yapan ERC projelerinin Türkiye'den farklı bir ülkeye taşınması durumunda, ödenen ödül tutarı defaten ödenen tarihten itibaren uygulanacak yasal faiziyle geri alınır.

9.PRIMA Programı Bölüm 1 kapsamında desteklenen projelerde yukarıdaki tabloda "diğer alanlarda desteklenen projeler" kısmında belirlenmiş ödül tutarları dikkate alınır. Tek ve çok ortaklı projelerde ortak olarak yer alan paydaşlara tabloda "ortak", çok ortaklı projelerde koordinatör olarak yer alan paydaşlara ise tabloda "koordinatör" olarak belirlenmiş tutarlar ödenir.

2020 yılı ve sonraki kodlu AB ÇP çağrılarına sunulan projeler:

Proje bütçesi (Avro) Proje ortağı için
0-100.000 arası 30.000 TL
100.001-200.000 arası 45.000 TL
200.001-300.000 arası 60.000 TL
300.001-400.000 arası 75.000 TL
400.001-500.000 arası 90.000 TL
500.001-600.000 arası 105.000 TL
600.001-700.000 arası 120.000 TL
700.001-800.000 arası 135.000 TL
800.001-900.000 arası 150.000 TL
900.001-1.000.000 arası 165.000 TL
1.000.000'dan büyük 180.000 TL

ERC Transfer Ödülü

ERC Projesinin Türkiye'ye transfer edilmesi durumunda Ödenecek Ödül (TL) (En Yüksek Tutar) (StG, CoG, AdG, SyG Projeleri): 500.000 TL

KURALLAR

1. Tüm başvurularda "proje bütçesi" olarak projelerin İş Tanımı (Description of Work) dökümanı ekinde yer alan bütçe tablosundaki, projedeki Türk ortağın/koordinatörün Avrupa Komisyonu'ndan talep ettiği bütçe (EC Requested Budget) tutarı dikkate alınarak verilecek ödül belirlenir. İlk ödeme proje başlamadan önce eşik üstü ödül tutarı kadar yapılır. Sonraki her başvuruda Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış dönemsel Finansal Rapor (Financial Statement)'daki tutarın karşılık geldiği dilimde yer alan ödül tutarı ile o zamana kadar ödenen ödül tutarı arasındaki fark ek olarak ödenir. Başvuruya konu onaylı finansal rapor, karşılık geldiği ödül tutarı ve şimdiye kadar yapılan ödül ödemeleri toplam tutarına istinaden, yapılan başvuruda paydaş lehine bir fark doğmadığı durumlarda ödeme yapılmaz. Son dönem Finansal Raporda kesinleşen Avrupa Komisyonu onaylı harcama tutarı üzerinden nihai ödül tutarı hesaplanır ve o zamana kadar ödenen ödül tutarlarla arasındaki fark ek olarak ödenir. Son dönem Finansal Raporda kesinleşen Avrupa Komisyonu onaylı harcama tutarının ilk başvuruda belirtilen bütçeyi aşması durumunda, dönemsel finansal raporlardaki onaylı harcama tutarına karşılık proje koordinatörü/Avrupa Komisyonu veya Ajansı tarafından gönderilen nihai tutarı gösteren banka dekontları dikkate alınarak nihai ödül tutarı hesaplanır ve o zamana kadar ödenen toplam ödül tutarıyla arasındaki fark ek olarak ödenir.
2. Çok ortaklı projelerde koordinatör olarak yer alınan projeler ile ERC projelerine verilecek ödül hesaplanırken; ödenecek ödül tutarı yukarıdaki tabloda sunulan, proje bütçesine karşılık gelen ödül tutarlarının 2 katı olarak hesaplanır.
3. EIC Hızlandırıcısı alt programı kapsamında koordinatör olara yer alan projelere verilecek ödül hesaplanırken, ödenecek ödül tutarı yukarıdaki tabloda sunulan, proje bütçesine karşılık gelen ödül tutarlarının 1,5 katı olarak hesaplanır.
4. EUROSTARS ve EMPIR Projeleri kapsamında sunulan proje önerilerine ilk başvurularında 2020 ve sonraki yıl kodlu çağrılar özelinde düzenlenmiş tabloda yer alan "diğer alanlara sunulan proje önerileri" dilimine karşılık gelen eşik üstü ödül tutarının %25'i kadar ödeme yapılır. İkinci ve son başvurularındaki ödül tutarının hesabı için, proje süresince TÜBİTAK tarafından söz konusu proje için yapılan TL cinsinden ödemeler ödeme günündeki TCMB döviz satış kuruna göre Avro'ya dönüştürülür ve bu Avro tutarın yukarıdaki tabloda karşılık geldiği dilimde belirlenmiş ödül tutarının %25'i dikkate alınır.

5. Marie Sklodowska-Curie Bireysel Araştırma Bursları projeleri kapsamında verilecek ödül tutarı, proje bütçesi dikkate alınmaksızın, yukarıdaki tabloda '100.001-200.000 arası' dilime karşılık gelen ödül tutarının 1.5 katı olarak hesaplanır.
6. ERC Programı kapsamındaki projelerin transfer ödülüne hak kazanması durumunda başarı ödülüne ek olarak, tek seferde ERC Burs Programı türüne göre yukarıda belirtilen tutarlarda ödül ödemesi yapılır. Bu ödemenin %50'si baş araştırmacıya, %50'si ise Türkiye'deki ev sahibi kuruma ödenir. Transfer Ödülü, projede kalan ay sayısıyla doğru orantılı olarak hesaplanır.

7. 01.01.2019 tarihinden itibaren ERC Programı kapsamında başarı ödülü başvurusu yapan ERC projelerinin Türkiye'den farklı bir ülkeye taşınması durumunda, ödenen ödül tutarı defaten ödenen tarihten itibaren uygulanacak yasal faiziyle geri alınır.
8. 0 Avro bütçeli başarılı projeye ödenecek başarı ödülü için eşik üstü ödül tutarı dikkate alınır, hak edilen ödül ilk başvuruda tek seferde ödenir.
9. Proje türü gereği finansal raporun zorunlu tutulmadığı durumlarda hak edilen ödül; proje sözleşmesi imzalandıktan sonra yapılacak ilk başvuruda eşik üstü ödül tutarı kadar, projenin başarılı bir şekilde tamamlandığını ve ilk başvuruda belirtilen bütçenin proje sonunda edinildiğini gösteren belgeleri içeren ikinci başvuruda ise kalan tutar kadar olmak üzere toplam iki seferde ödenir.
10. COSME kapsamındaki Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) konsorsiyum ortaklarınca girilebilen ve inovasyon yönetimi değerlendirmesi hizmetlerini kapsayan projeler ve MSCA NIGHT Projeleri tamamen Türkiye'den katılımcılardan oluştuğu için, sadece proje koordinatörü (koordinatörün 0 Avro bütçeli olduğu durumda en yüksek bütçeli paydaş) tarafından yapılacak başvuru değerlendirmeye alınır. Başvuruda proje koordinatöründen Türkiye'den konsorsiyumda yer alan ortakların paylarına göre ekip dağılımı yapması istenir ve ödeme bu dağılıma göre TÜBİTAK tarafından yapılır. Konsorsiyumun proje koordinatörü (koordinatörün 0 Avro bütçeli olduğu durumda en yüksek bütçeli paydaş) dışındaki paydaşları tarafından aynı proje için yapılacak başarı ödülü başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu projelere verilecek ödül, proje toplam bütçesinin yukarıdaki tabloda karşılık geldiği dilimde yer alan tutarın 1,5 katı dikkate alınarak hesaplanır.
11. PRIMA Programı Bölüm 1 kapsamında desteklenen projelerde yukarıdaki tabloda "diğer alanlarda desteklenen projeler" kısmında belirlenmiş ödül tutarları dikkate alınır. Tek ve çok ortaklı projelerde ortak olarak yer alan paydaşlara tabloda "ortak", çok ortaklı projelerde koordinatör olarak yer alan paydaşlara ise tabloda "koordinatör" olarak belirlenmiş tutarlar ödenir.