AB Ufuk2020 Programı kapsamındaki projelerin yasal olarak işlerlik kazanabilmesi için öncelikle projenin tüm ortaklarının Hibe Sözleşmesi’ne taraf olması gereklidir. Hibe Sözleşmesi’ne dâir temel bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bu kapsamda Hibe Sözleşmesi, ana sözleşme metni ve eklerinden oluşur:

Annex 1 Description of the action (DoA)

Projenin teknik ve idarî tüm detaylarının yer aldığı en temel belgelerden biridir.

Annex 2 Estimated budget for the action

Projenin bütçesinin yer aldığı ek belgedir.

Annex 3 Accession forms

Çok ortaklı projelerde proje koordinatörü ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan Hibe Sözleşmesi’ne taraf olmak için proje ortaklarının proje koordinatörüyle karşılıklı olarak imzaladığı belgedir.

Annex 4 Financial statements

Projenin finansal raporlama dönemlerinde, geçen sürede yapılan harcamaların Avrupa Komisyonu’na beyân edildiği mâlî belgedir.

Annex 5 Model for the Certificate on the Financial Statements (CFS)

Avrupa Komisyonu’nun desteklediği, her bir ortağa ayrılan proje bütçesinin (EC Requested Contribution) 325,000 Avro’yu geçtiği durumlarda, bu rakamı aşan her bir ortağın projenin son raporuyla birlikte sunmak zorunda olduğu denetim sertifikasıdır.

Annex 6 Model for the Certificate on the Methodology for Unit Cost (CoMUC)

Program boyunca bir paydaşın personel mâliyetlerini gerçek mâliyetler üzerinden değil de sabit birim mâliyetler üzerinden yapabilmesine olanak tanıyan, Komisyon tarafından detaylı bir inceleme ve onay süreci gerektiren sertifikadır.

   
   

Proje, Hibe Sözleşmesi’nde belirli bir gün belirtilmedikçe, proje koordinatörüyle Avrupa Komisyonu yetkilisinden en son imza atanın sözleşmeyi imzaladığı gün yürürlüğe girer.

Sözleşme ve ekleri, daha önceki AB Çerçeve Programları'ndan farklı olarak Ufuk2020 Programı’nda elektronik olarak imzalanır. İlgili belgeyi imzalama süreçleri için tıklayınız.

Avrupa Komisyonu tarafından çağrı kapanma tarihini takiben 8 ay içinde sözleşmenin imzalanması hedeflenmektedir. Bu süre Avrupa Komisyonu’nun “Ufuk2020 Programı’nda Sadeleştirme” stratejisi kapsamında kendine koyduğu bir hedef olup, projeye özel koşullar nedeniyle daha uzun veya kısa sürebilir.

Başvuru yapılan alt alan ve proje türüne göre değişiklik gösteren Hibe Sözleşmesi taslak belgeleri için lütfen tıklayınız.

Hibe Sözleşmesi hazırlık ve imza süreçleri hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız:

Hazırlık

İmza