Artan nüfus, sanayileşme sonucunda mevcut doğal kaynaklarımız üzerindeki baskının artması üretim ve tüketim sisteminin ve davranış biçimlerinin değişimini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle kullanılan hammaddelerin üretim zinciri boyunca ortaya çıkan atıklardan ayrıştırılıp yeniden kullanılması, su ve enerji kullanımının azaltılması sonucu kaynak verimliliğinin teşvik edilmesi ve bunun için yenilikçi, kabul edilebilir teknoloji, süreç ve servislerin geliştirilmesi günümüz dünyasında önem arzetmektedir.

Döngüsel ekonomi üretim sonucu ortaya çıkan atığın yok edilmesi değil, tasarım, üretim ve kullanım şeklinin değiştirilerek bütüncül bir yaklaşımla hammadde kullanımının ve atık miktarının azaltılması, geri dönüşüm/yeniden kullanım teknolojilerin geliştirilerek uygulanması, dolayısıyla kaynak verimliliğinin sağlanması ve sıfır atık amacına ulaşılması anlamına gelmektedir.

Bu bağlamda Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Paketini uygulamaya başlamış ve bu hususta bir Eylem Planı oluşturmuştur. Eylem Planı’nın uygulanabilmesi için atıklarla ilgili mevzuatında da düzenlemeye gitmiştir. Bu düzenleme sonucu birtakım hedefler ortaya konmuştur. Örnekler aşağıda verilmektedir:

  • 2030 yılına kadar evsel atıkların %65’nin dönüştürülerek yeniden kullanılması
  • 2030 yılına kadar ambalaj atıklarının %75’nin dönüştürülerek yeniden kullanılması
  • Katı atık depolama sahalarının kullanımının azaltılması için ekonomik araçların geliştirilmesi ve teşvik mekanizmalarının oluşturulması gibi.

Ufuk2020 Programı Çevre ve Hammaddeler alanı altında Döngüsel Ekonomi önceliği yer almakta ve projeler desteklenmektedir. Alan Çağrıları bölümünde tüm ilgili dokümanlara ulaşılabilir.