Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri (Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology) alanı, AB Ufuk2020 Programı, Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik bileşeni altında yer almaktadır.

Alanının amacı, Avrupa sanayiinin rekabet edebilirliğinin artırılması ve kaynak yoğun sanayiden bilgi yoğun sanayiye geçişin sağlanması için bilgi üretmektir. Bu amaç, daha önceki Ar-Ge çalışmalarında patent olarak belli aşamalara getirilmiş çalışma sonuçlarının, artık ticarî ürün olarak değerlendirilmesine de fayda sağlayacaktır. Bu nedenle Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri alanının ana hedefi, Ar-Ge faaliyetleri sonucu oluşan bilgi ve ticarileşme arasındaki boşluğun giderilmesi olarak belirlenmiştir.

Alan kapsamında;

  • Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler,
  • Geleceğin Fabrikaları,
  • Enerji Verimli Binalar,
  • Sürdürülebilir İşlem Endüstrileri

gibi öncelikli konular desteklenecektir.

Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri alanıyla; endüstride liderliğin sağlanması, rekabetçiliğin artırılması ve araştırma ve inovasyonun desteklenmesi önem arzetmektedir. Bu bağlamda Anahtar Araçlar, alan içerisindeki kolaylaştırıcı ve endüstriyel teknolojilerin desteklerinin artırılması ve firmalara inovasyon konusunda destek verilmesidir. Komisyon, AB’nin Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri alanlarında dünya lideri olmasını hedeflemektedir.

Alan Toplam Bütçesi: 3.5 Milyar Avro